Travaux de bétonnage chantier rue des Pépinières et rue des Romains

Communiqué de la Commune de Mertert

 Le jeudi 3 février 2022, de 7h00 à 19h00, des travaux de bétonnage seront réalisés sur le chantier dans la rue des Pépinières et la rue des Romains par l’entreprise CIALUX.

Pour cette raison, la rue suivante sera barrée à la circulation:

-Rue des Pépinières sur le tronçon entre la Grand-Rue et la rue des Romains

 Ce jour le sens unique sera supprimé et la circulation autorisée dans les deux sens :
-Rue des Sports sur le tronçon entre la Grand-Rue et la Rue des Romains

 Mitteilung der Gemeinde Mertert

 Am Donnerstag den 3. Februar 2022, von 7.00 bis 19.00 Uhr, werden auf dem Baugrundstück in der Rue des Pépinières und der Rue des Romains Betonarbeiten durch die Firma CIALUX durchgeführt. Aus diesem Grund wird folgende Straße gesperrt:

– Rue des Pépinières zwischen der Grand-Rue und der Rue des Romains

  An dem Tag wird auf den Teilabschnitten

– Rue des Sports zwischen Grand-Rue und Rue des Romains

die Einbahn-Beschränkung aufgehoben, sodass man beide Richtungen befahren kann.

 Matdeelung vun der Gemeng Mäertert

 Den Donneschden 3. Februar 2022 tëschent 7h00 an 19h00 wäerte Betons-Aarbechte gemaach ginn um Chantier an der Rue des Pépinières souwéi an der Rue des Romains duerch d’Entreprise CIALUX. Doduerch ass folgend Strooss komplett gespaart:
– Rue des Pépinières op Héicht vun der Kräizung mat der Rue des Romains.

– Rue des Romains um Deelstéck tëschent dem Haus N° 10 an der Rue des Pépinières.

 Op deem Dag wäert op den Deelstécker

 de Sens unique opgehuewen ginn an et ass dann méiglech an béide Richtungen ze fueren.

 

 

Dernière modification le 01.02.2022

Des articles de la même catégorie

Aller au contenu principal