Résolution du conseil communal-Guerre en Ukraine

Ried vum Buergermeeschter aus dem Gemengerot vun haut de Moien:
Kolleegen aus dem Schäffen a Gemengerot,
De Konflikt tëscht Russland an der Ukrain, dee säit de Maidan-Protester vun 2013, wou d’Ukrainesch Vollek de Bäitrëtt an d’EU gefuerdert huet undauert, huet elo zu engem neie Krich an Europa gefouert.
Zënter datt Russland am Fréijoer 2021 seng militäresch Presenz laanscht d’ukrainesch Grenz massiv erhéicht huet, waren dat Unzeechen vun enger militärescher Offensiv.
Hate mir Ufanks d’Hoffnung, dat d’Diplomatie alles dru setzt, ee Krich ze verhënneren, sinn des Hoffnunge leider zerschloe ginn. De 24. Februar ass Russland an d’Ukrain agefall.
Krich bedeit virun allem mënschleche Leed. Familljen op béide Säiten verléieren zum Deel ongewollt Familljememberen. Mënsche flüchten aus hirer Heemecht well se em hier Liewen fäerten. Sie se gezwongen alles opzeginn. Vill mussen och Familljememberen verloossen an wëssen net op si sech nach eng Kéier zeréck gesinn.
Momentan geséit et aus, wéi wann Europa duerch dësen onnéidege Krich nees zesumme réckelt. Hoffe mir, dat et och herno nach esou ass, wann déi 7 Milliounen Flüchtlingen mat deenen gerechent gëtt, ënnerbruecht muss ginn.
Mir wëllen net e kënschtlechen Spagat tëscht der Lokalpolitik an der internationaler Politik maachen, mä mir denken, datt mir eng Verflichtung hunn, eis Solidaritéit kloer an eendeiteg mat dem Ukrainesche Vollek auszedrécken.
Dofir schléit de Schäfferot dem Gemengerot fir, eng Resolutioun ze stëmmen wou mir dësen Ugrëff op d’Ukrainesch Vollek veruerteelen.
D’Kolleegen vun der LSAP, CSV an DP hunn direkt zougesot, des Resolutioun mat ze droen.
Dofir Merci.
De Schäfferot wëll herno och dovu profitéieren wa mir d’Photoen vum Gemengerot maachen, eis moralesch Ënnerstëtzung ze weisen an eng Affiche weisen.
Och wann d’ukrainesch Nationalhymne net jidderengem bekannt ass, programméiert de Robi Schiltz des an d’Klackespill vun der Kierch zu Waasserbëlleg a wou se ofgespillt gëtt.
Mir hunn och jeeweils een Don vu 500€ fir Médecins sans Frontières an d’Unicef virgesinn. Mir sinn sécher dat nach vill der Ufroen kommen, wou mir dann probéieren, des Donen opzedeelen an der Hoffnung, dat si op der richteger Platz ukommen.
Jérôme Laurent
Buergermeeschter vun der Gemeng Mäertert
Discours du bourgmestre tenu lors du conseil communal d’aujourd’hui :
Chers collègues échevins et conseillers communaux,
Le conflit entre la Russie et l’Ukraine, qui se poursuit depuis les manifestations de Maïdan en 2013, au cours desquelles le peuple ukrainien a exigé son adhésion à l’UE, a maintenant conduit à une nouvelle guerre en Europe.
La croissance massive de présence militaire le long de la frontière ukrainienne au printemps 2021 fût déjà signe d’une offensive militaire.
Si nous avons initialement espéré sur une solution diplomatique pour empêcher une guerre, ces espoirs ont malheureusement été déçus. Le 24 février, la Russie envahit l’Ukraine.
La guerre, c’est avant tout la souffrance humaine. Des familles des deux côtés perdent des membres aimés de leur famille. Les gens fuient leur patrie parce qu’ils craignent pour leur vie, forcés à tout abandonner. Beaucoup de gens doivent quitter des membres de leur famille et ne savent pas s’ils se reverront.
À l’heure actuelle, il semble que les pays de l’Europe se rapprochent à l’occasion de cette guerre inutile. Nous espérons que cela continuera d’être le cas plus tard, lorsque les 7 millions de réfugiés qui sont estimés devront être hébergés.
Nous ne voulons pas créer un clivage artificiel entre la politique locale et internationale, mais nous estimons que nous avons l’obligation d’exprimer clairement et sans équivoque notre solidarité avec le peuple ukrainien.
Le collège échevinal propose donc au conseil communal d’adopter une résolution condamnant cette attaque contre le peuple ukrainien.
Les collègues du LSAP, du CSV et du DP ont immédiatement accepté de soutenir cette résolution.
Merci beaucoup.
Le conseil communal veut en profiter plus tard- lorsque nous prenons des photos du conseil communal- en montrant notre soutien moral et en présentant une affiche à ce sujet.
Même si l’hymne national ukrainien n’est pas connu de tous, M. Robi Schiltz l’a programmé dans le carillon de l’église de Wasserbillig où il est joué à chaque heure pleine.
Nous avons également voté un don de 500 € à Médecins Sans Frontières et 500 € à l’Unicef pour les soutenir dans leurs actions caritatives.
Nous sommes sûrs que beaucoup de demandes de soutien suivront, et nous essaierons ensuite de répartir les dons aux associations caritatives dans l’espoir qu’ils arriveront au bon endroit.
Jérôme Laurent
Bourgmestre de la commune de Mertert
Dernière modification le 03.03.2022

Des articles de la même catégorie

Assermentation de la conseilère communale Michèle Finke

Assermentation de la conseilère communale Michèle Finke

La commune de Mertert informe que le conseiller communal CSV Alain Scheid a démissionné après 31 ans en tant que membre du conseil communal, respectivement collège échevinal et sera remplacé par la prochaine élue de la liste CSV Madame Michèle Finke épouse Bertemes....

lire plus
Aller au contenu principal